• No products in the cart.
Proceed to Checkout

Zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie

Informácie, ktoré sa týkajú súkromia a citlivé osobné údaje spracovávame v medziach platných právnych predpisov. V týchto Zásadách ochrany súkromia a používania súborov cookie nájdete informácie o tom, ako vaše osobné údaje a na aké účely spracovávame, ako môžete uplatňovať svoje práva na súkromie, i ďalšie informácie o tom, ako sa s vašimi údajmi narába.
Osobné údaje sú také údaje, pomocou ktorých možno identifikovať konkrétnu osobu alebo ktoré k takejto konkrétnej osobe možno priradiť.
Tieto Zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie sa vzťahujú na všetky činnosti na všetkých webových stránkach a vo všetkých aplikáciách (ďalej ako: „ Webové stránky“ a „Aplikácie“) všetkých značiek a obchodných názvov skupiny Burg Groep B.V. či priamo súvisiacich (ďalej ako:“Skupina Burg Groep“). Osobné údaje môžu byť zdieľané medzi spoločnosťami skupiny, ktorých je Burg Groep B.V. súčasťou.
Do skupiny BURG GROEP patria, okrem iného, nasledovné obchodné názvy:
Burg Non Food B.V., De Burg B.V., Burg Ter Aar B.V., Burg Ocet s.r.o., Poiger Essig fabrik GmbH, Sint Martinus N.V., Vinaigres Fuchs S.A., Bzenecký ocet a RinGO.
Vzhľadom k tomu, že je skupina BURG GROEP oprávnená spracovávať osobné údaje, či ich spracovanie ovplyvňovať, vzťahujú sa tieto Zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie zároveň aj na značky v rámci skupiny BURG GROEP (informácie poskytujeme na vyžiadanie od skupiny BURG GROEP).

Na aké účely skupina BURG GROEP osobné údaje spracováva?

Skupina BURG GROEP spracováva osobné údaje na účely:
• vytvárania a výkonu uzatváraných zmlúv;
• poskytovania služieb, ako je nadviazanie kontaktu so zákazníkom a odpovedanie na otázky položené prostredníctvom kontaktného formulára na Webových stránkach alebo iným spôsobom;
• výkonu marketingových aktivít;
◦ výkonu propagačných aktivít: To zahŕňa, okrem iného, zabezpečovanie súťaží a propagačných kampaní, posielanie spravodaja, zverejňovanie ponúk a informácií , posielanie používateľských informácií, servisných správ a iných elektronických zdelení na Webových stránkach a v Aplikáciách skupiny BURG GROEP i mimo nich, a to prostredníctvom propagačných sietí a
zdieľaných sociálnych médií, ako sú Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn;
◦ profilovania: To zahŕňa, okrem iného, zdieľanie a kombinovanie osobných údajov medzi jednotlivými obchodnými názvami a značkami v rámci skupiny BURG GROEP za účelom vytvorenia používateľského profilu, čo nám umožňuje prispôsobiť obsah našich Webových stránok a Aplikácií, informácií, reklám, výrobkov a služieb záujmom našich konkrétnych zákazníkov.
• vývoja a analytické účely, čo nám umožňuje ďalej vyvíjať a zdokonaľovať naše Webové stránky a Aplikácie a vykonávať štatistické analýzy a prieskumy trhu, ako je napríklad anonymné meranie odozvy na naše súťaže a propagačné kampane alebo posielanie anonymných dotazníkov.

Aké osobné údaje skupina BURG GROEP zhromažďuje?

Skupina BURG GROEP môže, vzhľadom na vyššie uvedené účely, spracovávať nasledovné osobné údaje:
• Osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia;
• Údaje týkajúce sa používateľskej interakcie, ako je IP adresa, používateľské správanie počas návštevy našich Webových stránok a Aplikácií, prehľad o počte kliknutí, identifikačné číslo súborov cookie a (telefonický) kontakt s našimi zamestnancami.

Kvalita a zodpovednosť
V prípade poskytnutia osobných údajov skupine BURG GROEP nesiete zodpovednosť za ich správnosť a prípadnú aktualizáciu. Skupina BURG GROEP nenesie, s výnimkou úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, žiadnu zodpovednosť za nepresnosť osobných údajov či dôsledky aktivít podniknutých na základe vami poskytnutých nesprávnych alebo neúplných údajov.

S kým môže skupina BURG GROEP vaše osobné údaje zdieľať?

Skupina BURG GROEP môže zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami výlučne, ak má k tomu povolenie a všetko prebieha riadnym spôsobom. Vaše osobné údaje môžeme s tretími stranami zdieľať, iba ak ste nám k tomu dali svoj súhlas alebo na základe platných právnych predpisov. Skupina BURG GROEP môže vaše osobné údaje poskytnúť napríklad policajným, súdnym alebo protikurupčným orgánom, ak je to nutné pre plnenie zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu skupiny BURG GROEP.
Ako dlho môže skupina BURG GROEP vaše osobné údaje uchovávať?
Skupina BURG GROEP bude vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie vyššie uvedených účelov. Lehota na uchovávanie osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa dané osobné údaje používajú. Niektoré osobné údaje je nutné uchovávať na daňové účely po dobu siedmich rokov. Akonáhle vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať, buď ich anonymizujeme alebo vymažeme.

Akým spôsobom používa skupina BURG GROEP súbory cookie?

Čo sú súbory cookie a obdobné technológie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je v priebehu vašej návštevy Webových stránok umiestnený do vášho periférneho zariadenia alebo je ním prečítaný, napríklad prehliadačom vo vašom počítači, tablete alebo chytrom telefóne. Prostredníctvom takého textového súboru dochádza k ukladaniu a zdieľaniu údajov, prípadne aj osobných. Na základe týchto (osobných) údajov je možné vás, pri vašej ďalšej návšteve, identifikovať. JavaScript a webové majáky sú príklady podobných technológií, ktoré spoločne so súbormi cookie zaisťujú schopnosť systému zhromažďovať údaje (JavaScript), ukladať ich v podobe jednoduchých malých textových súborov (súbory cookie) a potom ich odosielať (webové majáky). Software Development Kit (SDK) je digitály nástroj, ktorý dokáže v rámci Aplikácií zabezpečiť, že sa údaje zhromaždia a uložia do chytrého telefónu a potom sa odošlú skupine BURG GROEP a/alebo tretím stranám.
Všetky tieto technológie súhrnne nazývame „Súbory cookie a podobné technológie“ (ďalej ako : „Súbory cookie“).

Na aké účely používá skupina BURG GROEP Súbory cookie?
Na našich Webových stránkach a v našich Aplikáciách môžeme používať Súbory cookie na nasledovné účely:
Technické Súbory cookie. Technické Súbory cookie sú potrebné na zaistenie fungovania našich Webových stránok, služieb alebo nástrojov po technickej stránke.
Funkčné Súbory cookie. Funkčné Súbory cookie zabezpečujú funkčnosť používania našich Webových stránok, ako je možnosť ukladania používateľských preferencií na Webových stránkach a iných funkcií bez ohľadu na to, či daná používateľská relácia práve prebieha alebo nie.
Analytické Súbory cookie Skupina BURG GROEP využívá službu Google Analytics a iné analytické Súbory cookie spôsobom, ktorý je priaznivý pre ochranu súkromia na účely analyzovania používateľského správania na svojich Webových stránkach a vo svojich Aplikáciách. V dôsledku toho môže skupina BURG GROEP na svojich Webových stránkach a vo svojich Aplikáciách napríklad zdokonaľovať prívetivosť používateľskej skúsenosti.
Reklamné a sledovacie Súbory cookie. Skupina BURG GROEP používa Súbory cookie na komerčné a propagačné účely. Takto zhromaždené (osobné) údaje sú priraďované, analyzované a používané za účelom rozvoja profilov, segmentov a cieľových skupín, a zabezpečujú tak čo najrelevantnejšie informácie a personalizované ponuky na Webových stránkách a iných marketingových kanáloch, či už od tretích strán alebo nie. Sledovacie Súbory cookie môžu na Webové stránky alebo do Aplikácií skupiny BURG GROEP umiesťnovať tretie strany (ďalej ako: „Súbory cookie tretích strán“). Pred použitím Súboru cookie tretích strán, s pomocou ktorých môžeme sledovať vaše používateľské správanie i na iných webových stránkach, vás požiadame o súhlas. Na (osobné) údaje zhromaždené pomocou Súborov cookie tretích strán sa vzťahujú Zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie príslušných tretích strán. Skupina BURG GROEP na ne nemá žiadny vplyv.

 U ktorých domén žiada skupina BURG GROEP o súhlas s používaním Súborov cookie?
Skupina BURG GROEP žiada o súhlas s používaním Súborov cookie vždy jednotlivo na svojich Webových stránkach (všetkých svojich doménach). Svoj súhlas tak nedávate iba raz pre všetky Webové stránky všetkých značiek a obchodných názvov, ktoré sú súčasťou skupiny BURG GROEP.

Ako možno odmietnuť používanie Súborov cookie?

Webové stránky
V nastavení svojho prehliadača môžete zamedziť prijatie Súboru cookie (používaných na našich Webových stránkach).
Akékoľvek ďalšie otázky alebo žiadosti môžete kedykoľvek poslať prostredníctvom nižšie uvedených kanálov.

Ako možno kontaktovať skupinu BURG GROEP?

Svoje otázky alebo žiadosti môžete skupine BURG GROEP povedať prostredníctvom telefónu, Webových stránok alebo poštových služieb.
Marconistraat 26
1704 RG Heerhugowaard
Tel: +31 (0)72 -5717944

nebo
Burg Ocet s.r.o.
U Bzinku 409, 696 81 Bzenec, Česká republika
Tel: +420 518 384 037

Na webu môžete využiť náš kontaktný formulár

Ako môžete uplatniť svoje práva na súkromie?

Právo na prístup k osobním údajom, ich opravu alebo vymazanie
Od skupiny BURG GROEP si môžete vyžiadať prístup k svojim osobným údajom , ich opravu alebo vymazanie.  To možno urobiť tak, že použijete náš kontaktný formulár, ktorý nájdete na našich Webových stránkách. Zreteľne, prosím, uveďte, či vám ide o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Upozorňujeme vás, že vás skupina BURG GROEP môže v istých prípadoch z dôvodu určenia vašej identity požiadať o doplňujúce informácie.

Právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
Máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov. Ak požiadate o zamedzenie kontaktu (prostredníctvom určitého média), presunie skupina BURG GROEP vaše osobné údaje do databázy, ktorá je na tieto účely určená a prestan ich na dané účely používať. To možno urobiť pomocou nášho kontaktného formulára, ktorý nájdete na našich Webových stránkach. Zreteľne, prosím, uveďte, že si želáte vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov.
Kedy boli poslednýkrát aktualizované tieto Zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie?
Skupina BURG GROEP si vyhradzuje právo meniť tieto Zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie. Nesiete zodpovednosť za vastnú znalosť najaktuálnejšej verzie týchto Zásad ochrany súkromia a používania súborov cookie.

Máte nejaké otázky?
Svoje otázky posielajte praimo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Scroll to top